Stotras

StotramEng KanSan Aud
Anu Raghavendra StotraKanSanAud
Atharva SheershaEngKanSan
Bhagavadgeeta 15th ChapterKanSanAud
BhagavadgitaSan
Dadhi Vamana StotraEngKanSanAud
Devyaparadha StotraKanSan
Dwadasha StotraKanSanAud
Hayagreeva StotramEngKanSan
Jo Jo Shrikrishna- Laali HaaduKanSan
Lakshmi Ashtottara Shatanama StotraKanSan
Lakshmi ShobaneKanSan
Lalita SahasranamaKan San
MangalashtakamKanSanAud
Navagraha StotramEngKanSanAud
Neere ToreleEng
Kan
Rama Raksha StotraEngKanSanAud
Ramesha StutiEngKanSanAud
Sheekshavalli - Veda MantraKanSan
Shiva StutiKanSan
Shri Harivayu StutiKanSan
Shri KrishnashtakaKanSanAud
Shri Krishnashtottara Shatanama ArchanaKan
Shri Krishnashtottara Shatanama StotraKanSanAud
Shri Raghavendra Ashtottara - Jaya Jaya VeeVeEngKanSan
Shri Raghavendra MangalastakamEngKanSanAud
Shri Raghavendra StotraEngKanSan
Shri Shreesha GunadarpanamKanSanAud
Shri Venkatesha StotraKanSanAud
Shri Vishnu Sahasranama NamavaliEngKanSan
Shri Vishnu Sahasranama StotraEngKanSanAud
Tooguve Rangana- Laali HaaduEngKanSan
Tooguve Rayara- Laali HaaduKanSan